ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Verkoopsvoorwaarden TeamMonday BV
Versie van 1 mei 2019

1. Algemeen
1.1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, en leveringen (hierna: “Opdracht”) van producten en diensten (hierna: “Werk”) door TeamMonday BV (hierna: “TeamMonday”) aan de klant (hierna: “Klant”).

Onderhavige algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing, met uitsluiting van deze van de Klant. Eventuele afwijkingen kunnen enkel schriftelijk tot stand komen.

1.2. Voor bepaalde welomschreven en verder in onderhavige algemene voorwaarden gedefinieerde diensten, kunnen specifieke bepalingen van toepassing zijn (artikelen 9 en 10). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is elke bepaling van deze voorwaarden van toepassing op elke Opdracht.

2. Bestellingen en prijzen
2.1. De offertes van TeamMonday zijn indicatief en niet-bindend voor TeamMonday. Goedgekeurde offertes kunnen lopende de Opdracht zonder verwittiging aangepast worden wanneer bijvoorbeeld de onderliggende kosten stijgen of de inhoud of omschrijving van de Opdracht wijzigt (indicatieve opsomming).

2.2. De offertes van TeamMonday moeten schriftelijk worden bevestigd door de Klant. Indien dit niet gebeurt binnen een redelijke termijn, mag TeamMonday de Klant schriftelijk bevestigen dat de Opdracht wordt bevestigd, waarop de Klant een termijn van acht (8) dagen heeft om hiertegen bezwaar te formuleren. Indien geen bezwaar wordt ingediend, wordt de Klant geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de bepalingen van de offerte, zoals door TeamMonday schriftelijk bevestigd.

2.3. Mondelinge afspraken zijn slechts geldig voor zover ze schriftelijk worden bevestigd door TeamMonday.

3. Uitvoering en leveringstermijnen
3.1. De Klant moet alles doen wat redelijkerwijs nodig is om TeamMonday toe te laten de Opdracht uit te voeren. Zo moet de Klant o.m. volledige, juiste, duidelijke en voldoende gegevens en materialen verschaffen.

3.2. Het is gebruikelijk dat de Klant bij een eerste ontwerp een aantal opmerkingen en correcties maakt. Standaard zijn in de prijzen van TeamMonday twee correctierondes inbegrepen, waarbij TeamMonday redelijke inspanningen zal leveren om de opmerkingen van de Klant correct en volledig te integreren in een volgend ontwerp. Van zijn kant verbindt de Klant er zich toe om duidelijke en volledige opmerkingen en correcties aan te brengen, en geen tegenstrijdige richtlijnen te geven. Een derde ontwerp wordt als definitief beschouwd en geeft aanleiding tot betaling van de overeengekomen prijzen. TeamMonday behoudt zich steeds het recht voor om vanaf het derde ontwerp elk verzoek tot bijkomende aanpassingen te beschouwen als een uitbreiding van de Opdracht en hiervoor bijkomende kosten aan te rekenen. Indien de Klant een ontwerp definitief weigert en niet duidelijk kan aantonen dat TeamMonday de richtlijnen en instructies van de Klant niet op redelijke wijze heeft nageleefd (steeds op voorwaarde dat die instructies duidelijk en volledig waren), behoudt TeamMonday zich het recht voor om de gemaakte kosten in rekening te brengen volgens de oorspronkelijke bestelling. Weigering van een tekst is enkel specifiek voor die tekst en tast de geldigheid van de andere onderdelen van de Opdracht niet aan.

3.3. De leveringstermijnen van TeamMonday zijn indicatief en niet bindend. Bij laattijdige levering heeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

4. Gebruik toeleveranciers
4.1. Elke Opdracht aan toeleveranciers (bv productiebedrijven) wordt gedaan door de Klant, of, indien gedaan voor TeamMonday, in naam en voor rekening van de Klant. De Klant vrijwaart TeamMonday tegen elke vordering van zulke toeleverancier in dit verband.

4.2. Finale drukproeven, revisieproeven of prototypes moeten schriftelijk goedgekeurd worden vooraleer een Opdracht kan bevestigd worden.

5. Intellectuele Eigendomsrechten
5.1. Het Werk (foto’s) van TeamMonday is auteursrechtelijk beschermd. Alleen TeamMonday heeft het recht om op welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk, te reproduceren of te laten reproduceren. Indien de Klant het Werk gebruikt zonder toestemming van TeamMonday, heeft deze laatste het recht hiertegen op te treden en desgevallend schadevergoeding te vorderen.

5.2. Mits afkoop kan TeamMonday de patrimoniale, doch nooit de morele, auteursrechten van het Werk overdragen aan de Klant. Voor software (inclusief database en andere afgeleide rechten) en webdesign is de overdracht steeds beperkt tot een niet-exclusieve gebruikslicentie voor de Klant.

5,3, Ongeacht zulke overdracht of enige andersluidende bepaling kan TeamMonday nooit beperkt worden in haar mogelijkheden of rechten om hetzelfde of soortgelijk Werk te leveren voor andere Klanten. De klant vrijwaart TeamMonday tegen elke vordering inzake intellectuele eigendomsrechten van de Klant of derde partijen i.v.m. Werk geproduceerd door TeamMonday op instructie van de Klant.

5.4. Alle rechten in methodes, tools, werkwijze en in het algemeen alles wat niet specifiek als Werk is omschreven, blijven bij TeamMonday.

5.5. Ongeacht het voorgaande, geeft de Klant aan TeamMonday een onherroepelijke, royalty-vrije en wereldwijde toelating om elk Werk te gebruiken voor de promotie van TeamMonday’s eigen activiteiten.

5.6. TeamMonday is steeds gemachtigd een werk te signeren, of op één of andere manier duidelijk te maken dat het gaat om een ontwerp of ontwikkeling van TeamMonday (of één van de door TeamMonday gebruikte identificatiemethodes of merken).

5.7. Onderzoek naar het bestaan van andere intellectuele eigendomsrechten behoort normaal gezien niet tot TeamMonday haar Opdracht. TeamMonday garandeert derhalve niet dat de Werken vrij zijn van inbreuken op de rechten van derde partijen.

5.8. Indien blijkt dat een Werk, ontwerp, of de instructies van de Klant een inbreuk uitmaken of dreigen uit te maken op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van een derde partij, is TeamMonday van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling gerechtigd om de Opdracht te beëindigen op risico van de Klant en om al het gepresteerde werk te factureren. De Klant zal TeamMonday vrijwaren tegen aanspraken van derden.

5.9. Materiële dragers van Werk worden overgedragen op risico van de Klant. De eigendomsoverdracht gebeurt na betaling van de factuur die erop betrekking heeft.

6. Gebruik door de Klant
6.1. De Klant gebruikt het werk op eigen risico. Behoudens voor software en webdesign, waarvoor aparte regels gelden (zie hieronder, artikel 9), heeft de Klant heeft het recht om het werk naar eigen goeddunken en op eigen risico aan te passen.

7. Betaling
7.1. Alle facturen van TeamMonday zijn betaalbaar op de vervaldatum. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling enerzijds een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand van het nog verschuldigde factuurbedrag en anderzijds een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 100,00 EUR.

7.2. Zolang de Klant gefactureerde bedragen niet betaalt, kan TeamMonday de overeenkomst en alle erin vervatte rechten die aan de Klant worden verleend bij eenvoudige kennisgeving opschorten totdat volledige betaling is ontvangen. TeamMonday kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van zulke opschorting.

7.3. Indien een Klant een factuur niet op vervaldatum betaalt worden alle andere facturen van die klant, ongeacht de vervaldatum of enige andere bepaling, onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar.

7.4. TeamMonday mag voor elke Opdracht tussentijdse facturen opstellen, voor de tot op dat moment verrichte werkzaamheden (bv op wekelijkse of maandelijkse basis).

7.5. TeamMonday mag, naast de overeengekomen bedragen, steeds de redelijke kosten in rekening brengen die TeamMonday moest maken voor de uitvoering van de Opdracht, voor zover ze niet vallen onder normale overheadkosten.

7.6. Reiskosten binnen België zijn inbegrepen tenzij anders vermeld. Reis en verblijfkosten buiten België zijn factureerbaar aan kostprijs. Reistijd buiten België is factureerbaar aan 50% van het normale uurtarief.

7.7. Indien TeamMonday bijkomende inspanningen moet leveren door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, correcte en duidelijke gegevens of materialen, of ingeval van wijziging van de Opdracht door de Klant, is TeamMonday steeds gerechtigd de meerkost die hierdoor wordt veroorzaakt in rekening te brengen.


8. Diverse bepalingen
8.1 Ingeval van overmacht is TeamMonday gemachtigd de uitvoering van de Opdracht uit te stellen totdat de situatie van overmacht niet langer bestaat. Bij uitstel van langer van drie maanden heeft TeamMonday het recht om de Opdracht te beëindigen en het reeds gepresteerde werk te factureren.

8.2 TeamMonday is nooit aansprakelijk voor de inhoud van werk, aangezien dit geheel of gedeeltelijk is gebaseerd op de instructie en informatie van de Klant. Voor het overige is de aansprakelijkheid van TeamMonday steeds beperkt tot de waarde van de Opdracht, of indien de Opdracht over meerdere maanden loopt, het bedrag dat TeamMonday effectief heeft ontvangen van de Klant gedurende de laatste drie maanden van de Opdracht.

8.3. In elk geval kan TeamMonday nooit aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade of indirecte schade (zonder dat dit limitatief is, bijvoorbeeld indirecte verliezen, zakelijke verlies, inkomens- of winstderving, gemiste besparingen, bijkomende uitgaven, financieel verlies) maar enkel voor schade die rechtstreeks, onmiddellijk en duidelijk aantoonbaar het gevolg is van een fout van TeamMonday zelf. TeamMonday is nooit verantwoordelijk voor verlies aan gegevens, de Klant moet steeds zelf back-ups maken.

8.4. De overeenkomst tussen TeamMonday en de Klant is splitsbaar. De nietigheid of ongeldigheid (zelfs gedeeltelijk) van een bepaling tast nooit automatisch de geldigheid van andere bepalingen aan.

8.5. TeamMonday en de Klant zijn onafhankelijke partijen en kunnen, behoudens wat hierin of anders schriftelijk uitdrukkelijk is bepaald, nooit elkaars agent, vertegenwoordiger, volmachthouder, vennoot of werknemer zijn.

8.6. Het feit dat TeamMonday één van zijn rechten niet of niet onmiddellijk afdwingt, kan nooit beschouwd worden als een afstand van recht. Alle rechten van TeamMonday blijven voorbehouden.

8.7. De overeenkomst is in hoofde van de Klant niet overdraagbaar. TeamMonday mag de overeenkomst overdragen aan een derde partij, mits behoud van verworven rechten voor de Klant.

8.8. TeamMonday heeft het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De versie die gepubliceerd is op de website van TeamMonday is degene die van kracht is. De laatste versie vervangt de vorige versies. Ingeval van conflict is enkel de laatste versie van kracht (versienummers zijn indicatief).

8.9. Alle Opdrachten zijn uitsluitend onderworpen aan en dienen uitgelegd en geïnterpreteerd te worden overeenkomstig het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

9. Bijzondere bepalingen – webdesign
9.1. De bepalingen van artikel 9 zijn van toepassing wanneer de Opdracht bestaat uit het ontwerpen van een website voor de Klant. Ingeval van conflict met de rest van de algemene voorwaarden, hebben, specifiek voor webdesign, de bepalingen van artikel 9 voorrang.

9.2. De webdesign diensten bestaan uit het ontwikkelen en technisch onderhoud van een website, typisch op basis van een bestaand generiek ontwerp in een “open source” omgeving, volgens de specificaties van de Klant.

9.3. De prijs is gebaseerd op forfaitaire bedragen en een vast uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal werkelijk gepresteerde uren.

9.4. Een offerte bevat een niet-limitatieve raming, op basis van beschikbare informatie. Een afwijking tussen offerte en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot vernietiging van de Opdracht of aansprakelijkheid van TeamMonday. Offertes blijven gedurende 20 werkdagen geldig.

9.5. Bij ondertekening van de offerte zal 30% van het offertebedrag als voorschot gefactureerd worden. Nadien worden maandelijks de geleverde diensten gefactureerd. Bij oplevering van de website wordt het saldo gefactureerd.

9.6. Alle kosten die door TeamMonday worden gemaakt (inclusief bv aanschaf van licenties en gebruik van software) zijn ten laste van de Klant en worden doorgefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

9.7. De offerte is gebaseerd op de design van de website in een bepaalde technische omgeving (die o.m. afhangt van het bestaan en de (commerciële) beschikbaarheid van bepaalde software, browsers, hardware, tools, plug- ins etc…). Indien deze omgeving wijzigt kan dit gevolgen hebben voor zowel het ontwerp, de functionaliteit als het onderhoud van de website. TeamMonday kan derhalve niet garanderen dat de omgeving en/of functionaliteit van de website hierdoor niet aangepast moet worden. Eventuele kosten die hiervan het gevolg zijn, zullen aan de klant worden doorgerekend.

10. Bijzondere bepalingen – webhosting / social media hosting
10.1. De bepalingen van artikel 10 zijn van toepassing wanneer de Opdracht bestaat uit het hosten van een of meerdere website(s) of sociale media pagina’s (hierna: “Website”) voor de Klant. Ingeval van conflict met de rest van de algemene voorwaarden, hebben, specifiek voor webhosting, de bepalingen van artikel 10 voorrang.

10.2. De webhostingdienst bestaat uit het ter beschikking stellen van ruimte op een publiek toegankelijke webserver, de daarbij horende domeinnamen, e-mailadressen en databanksystemen.

10.3. Het vast gedeelte van de prijs voor webhosting/social media hosting wordt per trimester afgerekend, aan het eind van elk kwartaal (TeamMonday behoudt zich het recht voor om tussentijds te factureren).

10.4. De webhostingdiensten/social media hosting diensten geven de Klant een toegangs-, gebruiks- en beheersrecht op de verschillende pagina’s. Hiertoe wordt aan de Klant een login en paswoord meegedeeld. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en specifiek voor elke Klant. De Klant dient deze gegevens als vertrouwelijk te beschermen en de nodige maatregelen te nemen om te zorgen dat ze niet aan derden bekend raken. De Klant moet TeamMonday onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk verlies van paswoord of login, of van elke omstandigheid die ertoe zou kunnen leiden dat een login of paswoord niet meer veilig zou kunnen zijn. Elk gebruik van een dienst met het geldige login en paswoord van een Klant zal aan die Klant aangerekend worden, ongeacht de identiteit van de fysieke persoon die er gebruik van maakt. Ongeacht wat voorafgaat, heeft TeamMonday op elk moment het recht om een welbepaald login en paswoord te deactiveren, bv indien TeamMonday vermoedt dat er misbruik wordt van gemaakt of bij risico’s voor veiligheid, zonder dat de Klant daardoor enig verhaal zal hebben tegen TeamMonday . TeamMonday zal de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen, en een nieuwe login en/of paswoord ter beschikking stellen.

10.5. De Klant kan te allen tijde een nieuwe login en/of paswoord aanvragen, voor zover voldoende elementen ter identificatie worden aangeboden. Meerdere aanvragen op korte termijn kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van administratieve kosten.

10.6. TeamMonday kan te allen tijde de configuratie, technische specificaties of eigenschappen van de webhostingdiensten/sociale media pagina’s veranderen (bijvoorbeeld, zonder dat dit limitatief is, het wijzigen van bepaalde plug-ins of sommige open source elementen), voor zover dit geen essentiële wijziging inhoudt van de webhostingdiensten. Indien TeamMonday redelijkerwijze verwacht dat zulke wijziging een belangrijke invloed heeft op de website/social media pagina, zal TeamMonday pogen de klant hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen.

10.7. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het ontwerp, de functionaliteit en de inhoud van een website/sociale media (dit houdt ook in eventuele software die op of via een website wordt aangeboden of gebruikt). De Klant verbindt er zich toe dat zijn website/sociale media steeds zal voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften die erop van toepassing kunnen zijn. Zonder dat deze voorbeelden limitatief zijn, zal de Klant o.m. ervoor zorgen geen onwettige, immorele of beledigende inhoud op de website te zetten. Tenzij anders schriftelijk bepaald, kan de Klant geen “adult content” aanbieden. De Klant vrijwaart TeamMonday tegen om het even welke claim die gebaseerd is op de inhoud, het gebruik of functionaliteit van de website, of de software die erop draait of via de website ter beschikking wordt gesteld.

10.8. TeamMonday past een “notice and take down” beleid toe. Dat betekent dat indien TeamMonday vanwege een derde partij een aanmaning krijgt om een website of pagina te sluiten vanwege een vermeende inbreuk op publieke of private rechten of plichten, TeamMonday de website of pagina ten allen tijde voorlopig kan afsluiten, totdat de Klant redelijkerwijs kan aantonen dat het probleem opgelost is, of dat de aanvraag onterecht was. Voor zover niet verboden door de wet of een bevel van een publieke autoriteit, zal TeamMonday redelijke pogingen doen om de Klant op de hoogte te brengen van een bevel of aanvraag tot sluiten van de website van de Klant. TeamMonday zal nooit aansprakelijk zijn tegenover de Klant voor de gevolgen van het afsluiten van een website volgens de regels hierin vermeld.

10.9. Hoewel TeamMonday redelijke inspanningen zal leveren om de website, sociale media pagina’s en de apparatuur waarop die staat te beschermen tegen ongeoorloofde acties van derden, kan TeamMonday hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden. Anderzijds verbindt de Klant er zich toe om zelf alle redelijke maatregelen te nemen om de integriteit en confidentialiteit van zijn gegevens te beschermen, o.m. tegen virussen en informaticacriminaliteit in de brede zin.

10.10. TeamMonday is nooit aansprakelijk voor het uitvallen van hardware, telecommunicatie of infrastructuur.

10.11. Persoonlijke gegevens van de Klant (zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonlijk levenssfeer) kunnen door TeamMonday worden gebruikt voor o.m. klantenbeheer, marketingdoeleinden, onderzoeksdoeleinden, gebruiksprofilering. De Klant heeft te allen tijde toegang tot deze gegevens en kan ingeval van onjuistheden de verbetering daarvan vragen, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

10.12. TeamMonday mag verkeer op de website tracken, en niet-persoonsgebonden informatie omtrent gebruik en bezoek van de website gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.

10.13. Webhostingdiensten en social media hosting diensten worden normaal gezien aangegaan voor een minimumduur van vier (4) maanden, vanaf de datum van aanvaarding van de offerte (tenzij anders vermeld op de offerte). De duur wordt telkens met een periode van vier (4) maanden verlengd, tenzij één van de partijen schriftelijk opzegt mits een opzegtermijn van minstens één (1) maand. Bij het einde van de overeenkomst zal TeamMonday alle data die zich op dat ogenblik op de website of sociale media bevinden, ter beschikking stellen van de Klant, in een open formaat, doch zonder enige garantie van configuratie of compatibiliteit, gedurende een periode van één (1) jaar volgend op het einde van de overeenkomst. Indien de Klant de data tijdens deze periode niet ophaalt of download, worden ze geacht niet belangrijk te zijn en heeft TeamMonday geen verplichtingen of aansprakelijkheden meer hieromtrent. Kosten verbonden aan het transport van zulke data blijven ten laste van de Klant. Alle elementen verbonden aan de specifieke setup van de website of sociale media pagina’s van de Klant (zoals onder meer gebruik van schijfruimte, toegang tot en gebruik van gebruiks- of andere licenties van hardware, operating systems, gedeelde of Klant-specifieke software, plug-ins, en alle andere configuratie-elementen) maken geen deel uit van de overdracht.

TM-facebook TM-linkdin